مدل حکمرانی ما “فناوری اول” است: PM Modi | اخبار

19 نوامبر 2020 ، 01:36 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی روز پنجشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی در اجلاس فناوری بنگالورو ، 2020 ، سخنرانی کرد. نخست وزیر گفت: “دولت ما با موفقیت بازاری را برای راه حل های دیجیتال و فن آوری ایجاد کرده است. این فناوری را به بخشی اصلی در همه طرح ها تبدیل کرده است. مدل حاکمیت ما” فناوری اول “است. وی افزود: “از طریق فناوری ، ما کرامت انسانی را ارتقا بخشیده ایم. میلیون ها کشاورز با یک کلیک پشتیبانی مالی دریافت کردند. در اوج قفل Covid-19 ، این فناوری بود که تضمین می کرد فقرای هند از کمک مناسب و سریع برخوردار می شوند.”