مدرسه دهلی پس از تهدید بمب گذاری تخلیه شد | اخبار

12 آوریل 2023، 01:42 عصر ISTمنبع: TOI.in

یک مقام پلیس گفت که یک مدرسه خصوصی در دهلی پس از دریافت ایمیلی حاوی تهدید بمب گذاری توسط دولت در روز چهارشنبه تخلیه شد. مقامات مدرسه هند در مستعمره دفاعی به پلیس گفتند که ایمیل را در ساعت 10:49 صبح دریافت کردند. این مقام افزود: تخلیه شده و بررسی کامل توسط یک جوخه بمب در حال انجام است.