مجوز تسلیحات افضل انصاری، برادر مختار انصاری، رهبر سابق BSP لغو شد. جستجو برای همان در محل سکونت خود در حال انجام | اخبار

07 مه 2023، 12:38 صبح ISTمنبع: ANI

در بحبوحه تحقیقات در حال انجام علیه مختار انصاری، رهبر سابق BSP و برادرش افضل انصاری، غازیپور سرپرست پلیس اومیر سینگ در 6 مه خبر داد که مجوز تسلیحات افضل انصاری لغو شده است. سینگ در توضیح بیشتر در مورد تحقیقات گفت که جستجو برای یافتن همان در محل اقامت متهم ادامه دارد. مجوز تسلیحات افضل انصاری لغو شد. مجوز در محل اقامت آنها جستجو شد، اما چیزی پیدا نشد. بازجویی در همین رابطه با او انجام خواهد شد.» هر دو برادر انصاری توسط دادگاهی در قاضی پور در تاریخ 29 آوریل به 10 سال زندان محکوم شده اند.