ما می ترسیم که دولت مرکزی نام کشور را تغییر دهد: Mamata Banerjee | اخبار

23 مه 2023، ساعت 08:42 عصر ISTمنبع: TOI.in

این دولت تبدیل به یک دولت «آژانس، توسط آژانس و برای آژانس» شده است. ما می ترسیم که دولت مرکزی قانون اساسی را تغییر دهد، آنها ممکن است نام کشور را تغییر دهند… آنها حتی به احکام دادگاه عالی احترام نمی گذارند: ماماتا بانرجی، رئیس هیئت مدیره بنگال غربی و رئیس TMC