مانیک ساها: اخبار | اخبار

23 مه 2023، ساعت 12:15 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر ارشد تریپورا مانیک ساها در 22 مه در “کاریاکارینی بایثاک” کارگران BJP که در دبیرستان عالی چاریلام سازماندهی شده بود، شرکت کرد. وزیر ارشد مانیک ساها به همراه رئیس ایالت BJP راجب باتاچارجی نیز در این مراسم شرکت کردند.