مانیپور: وزیر کشور آمیت شاه در سفر 4 روزه به مانیپور آسیب دیده | اخبار

30 مه 2023، 08:56 صبح ISTمنبع: TOI.in

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در یک سفر چهار روزه به مانیپور برای ارزیابی وضعیت و برنامه ریزی گام های بعدی برای بازگرداندن وضعیت عادی به مانیپور است. وزیر کشور در طول اقامت خود در مانیپور چندین دور جلسات امنیتی برای ارزیابی وضعیت برگزار خواهد کرد.