قوانین مزرعه درهای جدیدی از فرصتها را گشوده است: نخست وزیر مودی در “مان کی باات” | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 01:15 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی ، در سخنرانی ماهانه خود به ملت ‘مان کی بات’ ، گفت که اصلاحات کشاورزی “درهای فرصت های جدید” را برای کشاورزان باز کرده و به آنها حقوق بیشتری می بخشد. نخست وزیر مودی گفت: “از سنین گذشته ، این خواسته های کشاورزان که در یک زمان یا زمان دیگر همه احزاب سیاسی به آنها قول داده بودند ، اکنون برآورده شده است. پس از مشورت های عمیق ، مجلس اخیراً قوانین اصلاح مزرعه را تصویب کرد.” “پارلمان اخیراً قانون اصلاح مزارع را پس از طوفان فکری دقیق تصویب کرده است. این اصلاحات نه تنها دام کشاورزان را شکسته بلکه حقوق و فرصت های جدیدی نیز به آنها داده است. در این مدت کوتاه ، این حقوق باعث کاهش مشکلات کشاورزان شده است ، “نخست وزیر اضافه کرد.