قوانین قانون مزرعه: دور پنجم گفتگوهای رهبران کشاورز با دولت مرکزی آغاز می شود | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 03:59 PM ISTمنبع: بار اکنون

دور پنجم گفتگوهای رهبران کشاورز و دولت مرکزی در ویگیان بهوان آغاز می شود. پیش از این جلسه وزرای اتحادیه از جمله راجنات سینگ و وزیر کشور آمیت شاه با نخست وزیر نارندرا مودی دیدار کردند. در این جلسه وزیر کشاورزی نارندرا سینگ تومار و وزیر راه آهن پیوش گویال نیز ارائه شدند. منابع گفتند که در صورت عدم نتیجه امروز جلسه ، رهبران کشاورزان نسبت به بهارات باند هشدار دادند. رهبران کشاورزان نیز از خوردن غذای تهیه شده توسط دولت خودداری کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>