قطار کیسان با حمل 180 تن پیاز از ایندور به گواهتی پرچم می زند | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 09:31 PM ISTمنبع: TOI.in

قطار جدید “کیسان” که از ایندور به گواهاتی پیاز حمل می کند روز سه شنبه پرچم گذاری شد. این قطار جدید راه آهن غربی هر سه شنبه تا فوریه سال 2020 در حال حرکت است. این قطار در مجموع 20 مربی دارد و برای اولین بار 180 تن پیاز حمل می کند. قطار در ایستگاه های بایراگر ، بینا ، جانسی ، کانپور ، لاكنو ، بارابانكی ، چاپرا روستایی ، حاجی پور ، كاتیهار ، كیشنگانج و جالپایگوری جدید متوقف می شود.