قتل تیلو تاجپوریا: کیران بیدی از زندان های سابق آی جی راه هایی برای بهبود امنیت در زندان تیهار پیشنهاد می کند | اخبار

06 مه 2023، 01:03 صبح ISTمنبع: TOI.in

کیران بدی زمانی ریاست اداره زندان تیهار را به عنوان زندان IG بر عهده داشت. او به خاطر کارش در بهبود زندان جوایزی کسب کرده بود. اکنون، همانطور که قتل تیلو تاجپوریا و شاهزاده تواتیا در عرض یک ماه نشان می دهد، وضعیت امنیتی در زندان بدتر شده است و به نظر می رسد که مدیریت زندان به وضوح در حال مبارزه است. کیران بدی در مصاحبه‌ای درباره اقداماتی که می‌توان برای بهبود امنیت داخل زندان تیهار برداشت، صحبت کرد.