فشارشکن سیال آب . بخار و گاز

فواید شیر فشارشکن ها متعدد می باشد. چنانچه تجهیزات کارگزاری شده در خروجی شیرهای فشار شکن امکان تحمل فشار ورودی به شیر را نداشته باشند می بایست از شیر های اطمینان (safety valve) استعمال نمود تا در شکل خرابی آن ها از دستگاه محافظت به فعالیت آید . میزان گذاری شیرهای تقلیل فشار سیال به راحتی دارای داشتن میزان گذر سیال عبوری و هم فشار ورودی و خروجی شیر به وسیله جداول موجود گزینش جهت نوع شیرها انجام می شود. به کار گیری از همین شیر ها سهولت بهربرداری از کانال وخطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید کردن زمین و تولید مخازن فشار شکن را در بردارد و نیز اهمیت کمتر فشارهای نا خواسته در نتورک ها و خطوط انتقال به میزان زیادی از هدر رفتن سیال خودداری می کند . البته دوستداشتنی کمپانی های آبفا هستند. هر چند شیر فلکه تهیه فشار و شیر فشارشکن هر دو به جهت تهیه و تنظیم فشار آب آیتم استعمال قرار میگیرند، ولی کارکرد و مورد ها مصرف فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 متمایز دارند. شیر های فشار شکن در دو نوع مکانیکی و پایلوتدار آیتم استعمال می گیرند . از همین دسته جاروشکن ها در بر روی سمپاش های شلنگ ظرفشویی تجاری ، روی خطوط آبرسانی ماشین های ظرفشویی تجاری استفاده می شود . غالباً، همین مدل شیر صنعتی، در تاسیساتی که فشار و جریان سیال از میزان مجاز انتخاب شده اکثر بوده، مورد به کارگیری قرار می گیرد. حساس کاهش فشار درخروجی شیر ، نیروی فنر بر نیروی دیافراگم کمکی غلبه کرده شیر راهنمای Eرا پاره ای بازتر می نماید و در عاقبت به بخار اجازه می دهد تا از نحوه لوله Dبه نصیب زیرین دیافراگم Kمنتقل گردد که متعاقبا سبب خواهد شد تا شیراصلی Hدر در مقابل فنر مربوط به خویش Gباز شده و اذن عبور مقدار بیشتری از سیال راداده تا این که فشار تحت دست به مقدار از پیش تعیین شده خویش برگردد. کلیدی كاهش فشار درخروجي شير ، نيروي فنر بر نيروي ديافراگم كمكي غلبه كرده شير راهنماي Eرا كمي بازتر مي نمايد و در نتيجه به بخار اذن مي دهد تا از طريق لوله Dبه نصیب زيرين ديافراگم Kمنتقل گردد كه متعاقبا باعث خواهد شد تا شيراصلي Hدر در مقابل فنر مربوط به خویش Gباز شده و اذن عبور میزان بيشتري از سیال راداده تا اين كه فشار پايين دست به مقدار از پيش تعيين شده خویش برگردد. از طرف ديگر، خروجي اين شيرها مستقل از تغييرات فشار بالا دست جريان هستند بدين رخ كه اگرچه در اثر ازدياد فشار بالادست، نيروي عمودي وارد بر شير بيشتر مي شود، ولي از طرف در مقابل همين نيرو از طريق لوله Dبه زير ديافراگم اصلي نيز وارد مي گردد كه کلیدی نیز خنثي شده ودر نتيجه شيري خواهيم داشت كه كنترل دقيق فشار را مستقل از تغييرات فشار ورودي ، تامين خواهد كرد. بالعكس، هر نوع افزايش فشار در ناحيه پايين دست سبب بسته شدن شير راهنما شده و باعث به تخليه سیال زير ديافراگم اصلي K از طريق لوله باريك L و دریچه J خواهد شد و در نتيجه فنر برگرداننده G، شير اصلي را خواهد بست تا فشار جريان اصلي بيشتر كاهش يابد. به هر عاملی سیلندر در یک حالت نامطلوب متوقف شود. بدنه همین شیر ها به صورت افقی و یا این که متمایل طراحی می شود و اساسی یک تهیه و تنظیم کننده که پایلوت اسم دارد، هستند. پایلوت یکی از از کلیدی ترین بخش های شیر فشارشکن میراب و استدلال تمایز آن از دیگر شیر های فشار شکن است.