عوارض جانبی با واکسن رخ می دهد ، نقش تنظیم کننده برای تعیین ارتباط بین رویداد ، مداخله: ICMR | اخبار

دسامبر 01 ، 2020 ، 10:39 PM ISTمنبع: ANI

بالرام بهارگاوا ، مدیرکل ICMR در اول دسامبر گفت که عوارض جانبی با داروها یا واکسن ها یا هرگونه مداخله بهداشتی دیگر رخ می دهد. وی گفت: “این نقش تنظیم كننده پس از جمع كردن تمام داده ها برای تشخیص یا رد اینكه آیا رابطه علتی بین واقعه و مداخله وجود دارد ، است.”