طوفان Nivar به طوفان شدید طوفانی شدت می یابد ، گارد ساحلی آماده می ماند | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 08:12 PM ISTمنبع: TNN

در حالیکه مناطق ساحلی با باد شدید و باران شدید روبرو هستند ، طوفان نیوار شدت گرفت. هنگام بازگشت قایق های ماهیگیری در میان جزر و مد ، سواحل خالی می شوند. کشتی های گارد ساحلی هند نیز آماده رویارویی با طوفان هستند و در صورت لزوم کمک می کنند.