طوفان Nivar به طوفان شدید طوفانی شدت می یابد ، گارد ساحلی آماده می ماند | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 08:12 PM ISTمنبع: TNN

در حالیکه مناطق ساحلی با باد شدید و باران شدید روبرو هستند ، طوفان نیوار شدت گرفت. هنگام بازگشت قایق های ماهیگیری در میان جزر و مد ، سواحل خالی می شوند. کشتی های گارد ساحلی هند نیز آماده رویارویی با طوفان هستند و در صورت لزوم کمک می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>