طلسم تازه بارش برف در J & K’s Doda ، دما به طور قابل توجهی کاهش می یابد | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 03:40 PM ISTمنبع: ANI

منطقه دودا در جامو و کشمیر باران و بارش برف تازه دریافت کرد. این منطقه در یک لایه ضخیم از پتو سفید برف پوشانده شده است. با این کار ، دما در منطقه بیشتر کاهش می یابد. حداکثر دمای ثبت شده 15 درجه سانتی گراد بود. در 16 نوامبر چندین منطقه با ارتفاع زیاد از اوتاراخند و J&K باران سنگینی برف گرفت که باعث کاهش دما در منطقه شد اما بر زندگی عادی و بسته شدن اجباری بزرگراه ملی نیز تأثیر گذاشت. مناطق هیمالیای علیا در حال بارش سنگین برف هستند که شرایط سرما را در این ایالت تشدید می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>