شیوه ای که نخست وزیر مودی در آن ارزش های دموکراتیک ما را به نمایش گذاشت، برای هند جایزه به ارمغان آورد: میناکشی لخی | اخبار

25 مه 2023، ساعت 10:15 صبح ISTمنبع: TOI.in

میناکشی لخی، وزیر امور خارجه در روز پنجشنبه، سفر سه کشور نخست وزیر نارندرا مودی را موفقیت آمیز خواند. “شیوه ای که نخست وزیر مودی فرهنگ و ارزش های دموکراتیک ما را در قبل از جهان به نمایش گذاشت، برای هند جایزه به ارمغان آورد. دیدارهای اخیر او از کشورها موفقیت آمیز بود. ما دیدیم که چگونه رهبران جهانی به هند احترام می گذارند. زمانی که نخست وزیر مورد احترام قرار می گیرد، مردم هندوستان به آنها احترام می گذارند. این کشور نیز مورد احترام است.”