شیوراج چوهان باید بخشنامه ای برای پیوستن فرزندان همه وزرا به باجرنگ دال صادر کند: ک.ک میشرا | اخبار

05 مه 2023، 01:29 صبح ISTمنبع: ANI

در بحبوحه اعتراضات مداوم باجرانگ دال در سراسر کشور بر سر مانیفست کنگره، رهبر حزب KK Mishra در 4 مه به دلیل اشاره به باجرانگ دال به عنوان یک ملی گرا، شیوراج سینگ چوهان، وزیر ارشد مادهیا پرادش را مورد انتقاد قرار داد. وی گفت: وزیر امور خارجه باید بخشنامه ای صادر کند که فرزندان همه وزرا به باجرنگ دال بپیوندند اگر آنها را ملی گرا می خواند.