شیستا پروین از BSP اخراج نشد، حزب با او همدردی می کند، می گوید BSP MLA Umashankar Singh | اخبار

24 آوریل 2023، 10:16 صبح ISTمنبع: ANI

اوما شانکار سینگ، تنها MLA حزب باوجان سماج، که در 23 آوریل به بالیای اوتار پرادش آمد تا نامزد BSP را برای انتخابات شهرداری معرفی کند، گفت که همدردی حزبش با شیستا پروین، همسر مافیایی کشته شده عتیق احمد است. . اوماشانکار سینگ گفت: “ما شیستا پروین را به حزب واداشتیم، نه عتیق احمد، و شیستا پروین هنوز در حزب ما است و تمام همدردی حزب با اوست.” اوماشانکار سینگ گفت که تا کنون نه دولت و نه پلیس چنین فیلم یا فیلمی نشان نداده اند که شیستا پروین با آن حادثه ارتباط داشته باشد. اوماشانکار سینگ افزود: “روزی که آنها درگیر می شوند، حزب باوجان سماج چنین افرادی را نگه نمی دارد. اما تا امروز هیچ دخالتی در کار نبوده و هیچ اقدامی علیه هیچ بی گناهی صورت نگرفته است. او هنوز در حزب ما است.”