شهزاد پوناوالا می‌گوید AAP برای بدنام کردن سازمان‌های دولتی چون کمکی نمی‌گیرند توطئه می‌کند | اخبار

04 مه 2023، 01:23 صبح ISTمنبع: ANI

شهزاد پوناوالا، سخنگوی ملی حزب بهاراتیا جاناتا در 3 مه ادعا کرد که حزب اعم آدمی در حال توطئه برای بدنام کردن سازمان های دولتی است زیرا آنها تسکین نمی یابند. از آنجایی که رهبران AAP از دادگاه تسکین نمی‌یابند، این افراد مهره فوفل نحوه بدنام کردن آژانس را انتخاب کرده‌اند. وزیر آنها می گوید که چگونه ED توطئه کرد تا آنها را در مورد نام سانجی سینگ به جای نام راهول سینگ به دردسر بیندازد. شهزاد پوناوالا گفت: برای این توطئه ادعایی، آنها به دنبال عذرخواهی بودند که دروغ است.