شرکت شهرداری دومین مرکز خرد کمپوست را در بوبان سوار ایجاد کرد. | اخبار

11 نوامبر 2020 ، 05:00 AM ISTمنبع: ANI

به منظور اطمینان از مدیریت صحیح پسماندهای مرطوب ، شرکت شهرداری بوبانسوار (BMC) در حال راه اندازی مرکز میکرو کمپوست (MCC) در شهر است. در بخش شماره 32 و 33 نزدیک جارپادا ، BMC دومین MCC را در تاریخ 09 نوامبر اختصاص داد. BMC قصد دارد تا پایان ماه دسامبر ساخت 32 MCC از 43 پیشنهاد شده را به پایان برساند تا از مدیریت صحیح زباله های مرطوب اطمینان حاصل کند. شهر BMC در کل 43 MCC در شهر ایجاد می کند ، جایی که زباله های شهری می توانند برای اطمینان از دفع مناسب مواد زائد جامد به کمپوست تبدیل شوند. این مراکز می توانند هر روز حداکثر پنج تن مرطوب را پردازش کنند.