شایسته پروین همسر عتیق ممکن است امروز تسلیم شود | اخبار

16 آوریل 2023، 08:17 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

عتیق احمد و برادر اشرف شنبه شب توسط سه مهاجم که در ظاهر رسانه ای بودند در پرایاگراج کشته شدند. بر اساس گزارش ها، شیستا پروین همسر عتیق ممکن است امروز در هر منطقه ای از اوتار پرادش تسلیم شود. پلیس به دنبال او بود و بر سر او جایزه گذاشت.