سیدهارت نات سینگ: عدالت برقرار شد: رهبر BJP سیذارت نات سینگ در مورد رویارویی با اسد احمد | اخبار

13 آوریل 2023، 02:29 عصر ISTمنبع: TOI.in

در مجلس، رئیس جمهور عبارت «mitti mai mila denge» را گفته و استفاده کرده بود و دقیقاً به همین شکل عمل شده است. سیدارت نات سینگ، رهبر BJP گفت: این یک دستاورد بزرگ است که در نهایت عدالت به خانواده اومش پال و برای همه کسانی که زیر دست عتیق احمد و گنگ متحمل رنج شده اند، تحویل داده شده است.