سووندو آدیکاری می گوید: «نخواهد گذاشت هند به افغانستان، اوکراین تبدیل شود…» اخبار

25 آوریل 2023، ساعت 12:27 صبح ISTمنبع: ANI

سووندو آدیکاری، رهبر BJP در 24 آوریل گفت که BJP اجازه نخواهد داد هند به افغانستان و اوکراین تبدیل شود. او همچنین مطمئن است که مردم رهبر قدرتمندی مانند نخست وزیر مودی را ترک نخواهند کرد. سووندو آدیکاری در حین صحبت با ANI گفت: «ما اجازه نمی دهیم این کشور به افغانستان و اوکراین تبدیل شود. به همین دلیل ما به یک PM قوی نیاز داریم. نخست وزیر مودی افراد سرگردان در افغانستان و اوکراین را نجات داد. اکنون نخست وزیر مودی در حال نجات هندی ها از سودان است. مردم رهبر قدرتمندی مانند مودی را ترک نخواهند کرد و به سراغ رهبران ضعیفی مانند آنها نخواهند رفت.