سانجی سینگ، نماینده AAP، در حالی که ED به اماکن دستیاران یورش می برد، می گوید، دیکتاتوری دولت مودی را تحمل نمی کند | اخبار

24 مه 2023، 11:13 صبح ISTمنبع: TOI.in

سانجی سینگ، نماینده حزب Aam Aadmi، روز چهارشنبه گفت که اداره اجرای (ED) در حال انجام حملاتی به محل کار همکاران وی است. “دیکتاتوری دولت مودی در اوج خود است. من با آن مبارزه می کنم. من تحقیقات جعلی توسط ED را در مقابل تمام کشور افشا کردم. امروز ED در حال یورش به خانه های همکاران من آجیت تیاگی و سروش میشرا است. ما پیروز خواهیم شد.” دیکتاتوری دولت مودی را تحمل نکنید، مبارزه ادامه خواهد داشت.”