رهبران آخرین احترام خود را به Assam CM Gogoi سابق در گواهاتی | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 09:04 PM ISTمنبع: ANI

رهبران احزاب سیاسی و شهروندان مختلف آخرین احترام خود را به وزیر ارشد سابق آسام تارون گوگویی در محل اقامت خود در گواته در 24 نوامبر ادا کردند. وی در 23 نوامبر در GMCH در گواهتی درگذشت. تارون گوگویی تحت معالجه GMCH برای عوارض بعد از COVID بود. وضعیت سلامتی وی در مرحله بحرانی بود.