رحمان: شفیق رحمان، نماینده سمجوادی، تیراندازی عتیق احمد را “قتل” می داند | اخبار

17 آوریل 2023، ساعت 12:11 صبح ISTمنبع: ANI

شفیق رحمان نماینده سمجوادی در 16 آوریل هنگام سخنرانی در مورد تیراندازی به عتیق احمد گفت، هیچ قانون و نظمی در کشور وجود ندارد و این یک ظلم است و همچنین افزود که این یک قتل است. وی همچنین افزود که همه مخالفان مخالف این تیراندازی هستند.

مطالب جدید خواندنی  شهزاد پوناوالا می‌گوید AAP برای بدنام کردن سازمان‌های دولتی چون کمکی نمی‌گیرند توطئه می‌کند | اخبار