رحمان: شفیق رحمان، نماینده سمجوادی، تیراندازی عتیق احمد را “قتل” می داند | اخبار

17 آوریل 2023، ساعت 12:11 صبح ISTمنبع: ANI

شفیق رحمان نماینده سمجوادی در 16 آوریل هنگام سخنرانی در مورد تیراندازی به عتیق احمد گفت، هیچ قانون و نظمی در کشور وجود ندارد و این یک ظلم است و همچنین افزود که این یک قتل است. وی همچنین افزود که همه مخالفان مخالف این تیراندازی هستند.