راج بهاوانس در مقابل دولت های ایالتی: استالین و کجریوال می گویند مرکز باید چارچوب زمانی را برای فرمانداران برای تسویه صورت حساب ها تعیین کند | اخبار

15 آوریل 2023، 08:03 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

ایالت های تحت حاکمیت اپوزیسیون به شدت از فرمانداران به دلیل جلوگیری از لایحه های تصویب شده توسط مجالس ایالتی ناراحت هستند. پس از اینکه مجمع TN قطعنامه ای را برای تعیین چارچوب زمانی برای تسویه لوایح توسط فرماندار تصویب کرد، آرویند کجریوال، رئیس هیئت مدیره دهلی، از این اقدام حمایت کرد. کجریوال می گوید که تقریباً هر روز با مانعی از جانب ال جی روبرو بوده است. اکنون کجریوال می گوید که دولت او نیز لایحه مشابهی را تصویب خواهد کرد.