راجنات سینگ وزیر دفاع و سپهبد قرقیزستان در دهلی نشست دوجانبه داشتند | اخبار

29 آوریل 2023، 01:00 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع راجنات سینگ در 28 آوریل با ژنرال بکبولوتوف باکتی بک آسانکالیویچ قرقیزستان در دهلی دیداری دوجانبه داشت. این دیدار دوجانبه با بکبولاتوف آکاکیویچ در جریان سفر جاری وی به دهلی برای نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. راجنات سینگ ریاست جلسه وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای را بر عهده داشت. هند به عنوان رئیس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در سال 2023 میزبان نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در 28 آوریل بود.