راجنات سینگ: وزیر دفاع راجنات سینگ از نیروی هوایی هند به خاطر کمک آنها به کشور تمجید کرد | اخبار

09 مه 2023، ساعت 12:32 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع راجنات سینگ در 6 می از قدرت و حرفه ای بودن نیروی هوایی هند که به امنیت و خدمات کشور کمک کرده است، تمجید کرد. وزیر دفاع گفت: جنگ 1948، جنگ آزادی گوا در سال 1961، جنگ هند و پاکستان در سال 1962 یا 1965، قدرت و حرفه ای که نیروی هوایی هند با آن به امنیت و خدمات کشور کمک کرده است. راجنات سینگ، چاندیگار.