راجنات سینگ مدل سیستم موشکی ضد ماهواره را در DRDO HQ | افتتاح می کند اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 10:59 PM ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع اتحادیه راجنات سینگ و وزیر اتحادیه حمل و نقل جاده ای و بزرگراه ها ، نیتین گدکاری در تاریخ 09 نوامبر از سازمان تحقیق و توسعه دفاع (DRDO) بهوان بازدید کردند. آنها شاهد نمایش سیستم شناسایی و مهار آتش (FDSS) بودند که توسط DRDO برای اتوبوس های مسافربری. راجنات سینگ همچنین مدل سیستم موشکی ضد ماهواره را در مرکز فرماندهی DRDO افتتاح کرد. به عنوان نمادی از پیشرفت فناوری ملی دیده می شود.