رئیس جمهور مورمو با استقبال گرم مردم مایوربانج | اخبار

07 مه 2023، 09:19 صبح ISTمنبع: TOI.in

رئیس جمهور دروپادی مورمو روز شنبه مورد استقبال گرم مردم مایوربانج، اودیشا قرار گرفت. او تقریبا یک سال پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور به خانه بازگشت. پروفسور گانشی لال، فرماندار اودیشا و بیشوسوار تودو، وزیر امور خارجه، رئیس جمهور مورمو را در بدو ورود وی به بادامپاهار در رایرنگپور، اودیشا، پذیرفتند.