دیویانگجان ها، SC، ST مردم جامعه امروز شکوه، افتخار و آینده ای امن دریافت کردند: آمیت شاه | اخبار

04 مه 2023، 12:59 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر کشور اتحادیه، آمیت شاه در 3 مه نامه ای را در مورد قانونمندسازی 4400 کارمند NDMC در استادیوم تالکاتورا در دهلی توزیع کرد. وزیر کشور آمیت شاه در حین سخنرانی در جمع گفت: «این لحظه برای من خوشایند است زیرا دیویانگجان ها، SC، کارکنان ST و مردم مظلوم جامعه امروز شکوه، افتخار و آینده ای امن دریافت کردند.»