دکتر راندیپ گولریا می گوید: افزایش کووید-19: اکثر موارد خفیف هستند، اما افراد باید رفتار مناسب کووید را دنبال کنند | اخبار

15 آوریل 2023، 06:32 عصر ISTمنبع: TOI.in

حتی با وجود افزایش شدید موارد کووید-19 در چند روز اخیر، دکتر راندیپ گولریا، مدیر سابق AIIMS، می گوید که نیازی به وحشت نیست. وی گفت: اکثر موارد خفیف هستند زیرا افزایش بستری و فوتی نداشته است. دکتر گلریا گفت که آنهایی که مبتلا به بیماری همراه هستند و آنهایی که سن دارند باید بیشتر هوشیار باشند. وی همچنین گفت که مردم باید رفتار مناسب کووید را دنبال کنند تا تعداد مبتلایان کاهش یابد، در غیر این صورت ویروس فرصت جهش بیشتری پیدا خواهد کرد. دکتر گلریا گفت کسانی که دوزهای تقویت کننده خود را مصرف نکرده اند، باید اکنون این کار را انجام دهند. منبع: ANI