دولت پنجاب “گزارش آمریتپال” را با وزارت کشور اتحادیه به اشتراک می گذارد | اخبار

26 آوریل 2023، 09:06 صبح ISTمنبع: آینه کن

دولت پنجاب گزارشی در مورد فعالیت های آمریتپال سینگ رئیس واریس پنجاب و دستیارانش ارسال کرده است. آمریتپال سینگ اخیراً پس از 35 روز فرار دستگیر شد. او به زندان دیبروگره در آسام منتقل شده است. در این گزارش، دولت پنجاب تمام اطلاعات مربوط به امریتپال سینگ و تلاش او برای احیای جنبش خلستانی را گردآوری کرده است.