دهنبد: زنان و مردان در اعتراض به ساخت نیروگاه فرعی لباس خود را برهنه می کنند | اخبار

دسامبر 06 ، 2020 ، 04:07 PM ISTمنبع: TOI.in

اعتراض به احداث یک ایستگاه فرعی برق در روستای آمتال در زیر ایستگاه پلیس بالیاپور در دنبد ، هنگامی که همزنان کاملاً خود را در برابر بلوک و مقامات پلیس برای ثبت اعتراض خود در روز شنبه ، از حالت ناگهانی درآوردند ، چرخشی غیرمنتظره به خود گرفت. اگرچه هنوز FIR رسمی ثبت نشده است اما پلیس 32 روستایی اعم از زن و مرد را به اتهام ایجاد مزاحمت عمومی بازداشت کرد. در اینجا می توان ذکر کرد که روستاییان آمتال نسبت به ساخت یک ایستگاه فرعی برق برای یک سال گذشته معترض هستند و اظهار می دارند که این زمین متعلق به نیاکان آنها است.