دهلی: کشتی گیران هندی پلیس دهلی را به دلیل درگیری در جریان اعتراض در جانتار منتار مقصر می دانند | اخبار

04 مه 2023، ساعت 12:44 عصر ISTمنبع: ANI

کشتی گیران هندی در حالی که در کنفرانس مطبوعاتی پس از درگیری بین کشتی گیران آس و پلیس دهلی، اعتراض خود را در جانتار مانتار داشتند، در 3 مه پلیس دهلی را به دلیل سوء استفاده، بدرفتاری و استفاده از زور علیه آنها هدف قرار دادند تا آنها را از اعتراض بازدارند.