دهلی: کشاورزان معترض ناهار جامعه را در گوروپوراب در مرز سینگو دریافت می کنند | اخبار

دسامبر 01 ، 2020 ، 11:29 AM ISTمنبع: TNN

در میان اعتراض مداوم کشاورزان در مرز سینگو در دهلی ، کمیته مدیریت اقدامات ویژه ای را به مناسبت Gurpurab انجام داد. ناهار عمومی برای آنها با وعده های غذایی خاص ، شیرینی و میوه تهیه شد. فدائیان گوردواراهای مختلف در آمریتسار برای تهیه خیر با شیر آمده بودند. گوروبانی و کیرتان برای کشاورزان معترض ترتیب داده شده بود. کشاورزان به قوانین مزرعه دولت مرکزی اعتراض دارند.