‘دستور شورای عالی اچ سی الله آباد برای شنیدن پرونده های سری کریشنا جانمابهومی و شاهی ایدگاه با هم نقطه عطفی است’ | اخبار

26 مه 2023، 11:31 عصر ISTمنبع: TOI.in

وکیل مدافع هاریشانکار جین، شاکی پرونده سری کریشنا جانمابومی، می گوید که او پیشتر در 25 دسامبر 2020 دادخواستی ارائه کرده بود و به دنبال حقوق عبادت در ساختار مورد مناقشه و حذف “به اصطلاح مسجد” بود. اما در آن زمان این موضوع به هم خورد.