در مورد یوسف پیامبر در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

یعقوب (علیه السلام) به یوسف (علیه السلام) گفت: و همین مدل پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعبیر خوابها به تو میآموزد و نعمتش را بر تو و بر خویشاوندان یعقوب کل و تمام میکند، همانگونه که پیش از این، بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد به یقین، خدا تو عالم و حکیم است! در روایتی از امام رضا مقابل السلام آمده است:یوسف مقابل السلام در هفت سال اوّل،گندم ها را توده آوری و ذخیره می کرد و در هفت سال دوم که قحطی آغاز شد،آنها را به تدریج و حیاتی دقّت در اختیار مردم،برای مصارف روزمره زندگی شان قرار می بخشید و دارای دقت و امانتداری،کشور مصر را از بدبختی نجات داد.یوسف در هفت سال دوره ی قحطی،هرگز اهمیت شکم سیر زندگی نکرد،تا مبادا گرسنگان را فراموش کند. و کسی از مردمان مصر که یوسف را خرید،به همسرش گفت:مقام او را گرامی دار(او را به دید برده،نگاه مکن)امید میباشد که در آتی ما را سود برساند یا او را به فرزندی بگیریم.و اینگونه ما به یوسف در آن مرزوبوم رده و مکنت دادیم(تا عزم ما به وقوع پیوستن یابد)و تا او را از تعبیر خواب ها بیاموزیم و آفریدگار بر کار خویش تواناست،ولی عمده مردمان نمی دانند. 7-خداوند اولیای خویش را حساس دشواری ها آزمایش و آنها را سوق دهی می کند. گرفتند و گفتند: «او را میکشیم تا پدرمان تنها به ما توجّه نماید و به ما تعلّق داشته باشد». پس از چندی، برادران یوسف که به عشق پدرشان نسبت به یوسف رشک میورزیدند، او را به چاه میاندازند و پس از مدتی کاروانی اورا از چاه در آورده و به عزیز مصر پوتیفار میفروشند و پوتیفار اورا به تیتر کنیز به همسرش زلیخا هدیه میدهد، البته هنگامی زلیخا از او خواست اساسی او وارد بستر شود یوسف فرار کرد، ولی پوتیفار فرا میرسد و کل تقصیرات گردن یوسف میافتد یوسف به زندان می رود و هشت سال آنجا میماند، ولی به واسطهی یک عدد از دوستان خود در زندان که مدتها پیش آزاد شده و فرمانروا مصر آمنحوتب خدمت می نماید و به کمک اقتدار تعبیروتفسیر خواب خوابِ سلطان را تعبیر کرده و حساس خردِ خویش به یکی از دوستان سلطان تبدیل شده و عزیز مصر میشود؛ البته پروردگار که عزم فرموده تا به واسطه یوسف، مردمان را به روش نجات و سوق‌دهی دعوت نماید؛ او را از پستی چاه رهانیده و بلندی رده و مرتبت عطا میکند .. سرانجام پس از سالها غربت او اهمیت کمک خداوند جوانی را به زلیخا گشوده گردانده و اهمیت او ازدواج میکند؛ و بالاخره پس از سی و چند سال دوری پدرش را پیدا کرده و او را به کنار خود میبرد. به عبارت دیگر مهم این ترجمه، دیگر کلام از مطلع کردن عزیز مصر نیست تا گفته شود که او از قبل به همین مورد قضیه آگاه بوده است؛ بلکه صحبت از با خبر کردن شاه مصر است که تا به امروز گمان میکرده که یوسف به تراکم کارشکنی در زندان است. لاوی گفت: «نباید او را بکشیم، بلکه می بایست او را از مقابل دیدگان پدر پنهان نماییم و حیاتی او تنها میشویم». یعقوب (علیه السلام) فرزند اسحاق نبی بود که او نیز پسر ابراهیم خلیل الله بود. ». (یوسف/۶) یوسف (علیه السلام)، زیباترین مردم زمانهی خود بود، یعقوب (علیه السلام) او را دوست داشت و او را بر دیگر فرزندان خویش یوسف اسد ترجیح میداد. اگر شما هر جور سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و روش به کارگیری از Asadi yousef site دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.