در دوربین: مردی پسر تحویل دهنده را در نویدا کوبید، پلیس ثبت FIR | اخبار

21 مه 2023، 10:11 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

یک پسر زایمان توسط یکی از ساکنان یک جامعه در نویدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پلیس یک FIR ثبت کرد. بر اساس گزارش ها، مشاجره بر سر رمز عبور یکبار مصرف رخ داد. مرد خونسردی خود را از دست داد و به پسر زایمان حمله کرد.