دانلود فیلم قهرمان(HD)(رایگان)|فیلم قهرمان -اصغر فرهادی

در برنامه تلویزیونی دوسر برد، دوسر باخت، حساس مردی به نام محمدرضا شکری ملازم میشویم که به عامل ناتوانی در پرداخت مهریه سنگین و بدهیهای دیگر، مدت زمان محکومیتش را میگذراند. حساس اتمام زمان کلاسی، همین هنرجو عمل کلاسی خویش را که با ایده و طرح و تحتنظارت و راهنمایی آقای فرهادی ساخته شده بود کلیدی عنوان برنامه تلویزیونی «دو سر برد، دو سر باخت» بنا کردن نهایی و در یک سری جشنواره فیلم کوتاه سوای اشاره و ذکر اسم آقای اصغر فرهادی قهرمان اصغر فرهادی بازیگران به سناریو درمیآوردند. در سال ۹۲-۹۳ و در جریان برگزاری عصر آموزشی فیلمسازی مجموعه مستند در موسسه کارنامه، آقای فرهادی مطابق طرح درسی دورهشان، هنرجویان این دوره را به گروههای دو یا سه نفره تقسیم کرده و سوژهای را بهعنوان ایده مشترک همگی گروهها برای کار کلاسی انتخاب می‌کنند و قرار می شود هنرجویان پایین نظارت، مشاوره و هدایت ایشان در زمینههای تکنیکی و محتوایی حساس محوریت کسانی که پول یا این که شیء گرانبهایی را یافتهاند و کلیدی عودت آن به صاحبِ مال در جامعه شناخته شده و بهعنوان دلیر برجسته شدهاند فعالیت کنند. رحیم در جایی پهلوان میباشد که از این زنجیر خارج میآید و یکی از دو جا از این کنش بیرونی نشان می دهد که به او نمیخورد. فیلم برای من تکاندهنده و شاهکار نیست، اما بردن ماجرا به ولایت شیراز و آدمهای دوستداشتی که رفتار کرده است، ورای روزگار طولانی فیلم که به راحتی میتوانست ربع ساعت کوتاهتر شود، فیلم را پرکشش کرده است. او طولانی تر کرد: من تمامی فیلم های اصغر فرهادی را چشم ام و تا فیلم «درباره الی» فیلم هایش را دوست داشتم و به نظرم «درباره الی» همچنان بهترین فیلم اصغر فرهادی است. او اضافه کرد: من در همین فیلم ضعف کارگردانی میبینم؛ همین به آن معنی نمیباشد که اصغر فرهادی کارگردانی بلد نیست، پیش از این بارها و بارها این مورد قضیه را ثابت کرده که کارگردانی پیروز دست است. واضح است در مواجهه حیاتی چنین انتظاری از سوی جشنوارههای خارجی، فیلمساز هم همین بخش از ماجرا واقعی نظام حقوقی ایران که امتیازهای مالی ویژه برای یک زن قائل می باشد را حذف کند. فارغ از همه دعاوی حقوقی که در‌پی همین اتفاق درحال رخ دادن می باشد به لحاظ می رسد که قضاوت مهم درمورد کپیبرداری فرهادی از ایده یک فیلمساز جوان، به قضاوت مردمان واگذار شده است. یکی از گواهان همین استشهادیه، فیلمسازی میباشد که در ایجاد فیلم مستند خانم مسیحزاده، بهعنوان فیلمبردار حضور داشته و درجریان کامل جزئیات ساخت برنامه تلویزیونی و نقش آقای فرهادی بهعنوان صاحب و مالک طرح و ایده بوده است. رحیم هر چند کاری انساندوستانه کرده هست و از منافع شخصی خود گذشت کرده هست تا شاید انسانی را از دردسر نجات دهد، ولی واقعا نمیتوان دربین خوب و بد در این داستان، خطی کشید. از جمله سوژههای همین دوره، فردی میباشد که در شیراز، زندانی مهریه بوده و اصلی یافتن کیفی لبریز از پول و عودت آن به صاحب و مالک کیف، گزینه تکریم قرار میگیرد. سحر گلدوست و امیر جدیدی در نقشهای فرخنده و رحیم عالی و دوست داستنی میباشند و داستان مرد سادهدلی که دلش میخواهد از مرداب ارتباط ها مالی بیرون بیاید البته به استدلال بدبینی و دروغ نهادینه شده در همین مرز و بوم قربانی میشود، نمونه معاصر ایرانی زیبایی برای “تنهایی یک دونده دو استقامت” تونی ریچاردسون است.