دانستني هاي جالب در مورد كفش

•كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين گونه كفش آكسفورد است. •كفش كليتي(Kiltie) نوعي كفش آكسفورد است كه زبانهاي از چرم ريشه ريشه دارد كه روي نصیب رويه كفش مي افتد تا شکاف و بندهاي كفش را بپوشاند. حساس نيست كه طرح و نوع كفش چرم هنوز هم مد است يا نه؛ هر جور كفش آكسفورد مشكي رنگ را ميتوانيد مهم كت شلوار رسمي بهخوبي ست كنيد و هميشه مد است. مدلهايي از اين كفش كه منگوله دار است نسبتا رسميتر میباشد و حساس كتشلواري رسمي و كاري بهخوبي ست ميشود. چنانچه كفش آكسفورد شما قهوهاي يا قرمز خيلي تيره است، نوع بنددار باز آن اصلی هر جور شلوار جين و كتان يا كت شلوارهاي روشن و كت هاي اسپرت ست ميشود. كفشهاي چرمي مناسب ترين کالا كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، باعث التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، در صورتی که قصد پياده رويهاي طولاني خیس از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر استفاده كنيد. هر مردي علاوه برداشتن يك جفت كفش كتاني معمولي، به كفشهاي ديگري نیز نياز دارد: يك جفت كفش رسمي؛ يك جفت صندل راحتي؛ و يك جفت چكمه جذاب. اما در اين تیم هم انواع بسيار متنوعي كفش وجود دارد. اين گونه كفش نیز اشکال مختلفي دارد، دسته سگك دار، منگولهدار و غيره. اين كفشهاي منگولهدار اگر از چرم جير باشد، غيررسميتر می باشد و ميتوانيد آن را اصلی كتشلوارهاي كتاني و ساير مدل هاي غيررسمي، حتي شلوار کفش اسپرت مردانه زنانه جين بپوشيد. •آكسفوردهاي زيني(Saddle) يك تكه چرم اصلی رنگي متعدد يا دسته چرم متفاوت به شكل زين در قسمت رويه جلوي كفش و پاشنه كفش دارند. وى ادامه داد: دوام در به کارگیری از اين كفش ها منجر جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاى اندوهگین كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع ناپذير می باشد و در نتيجه شخص بدون چاره به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. معمولا در اين دوران، بين نيم تا يك نمره، تغيير سايز خواهيد داشت كه اساسی اعتنا به اين تغيير بايد كفشي مطلوب انتخاب كنيد. 5)در حیث گرفتن بيماريهايي مثل ديابت ممكن میباشد انتخابتان را محدود كند ولي در نهايت حساس آگاهي بر بيماري و شرايط حاكم بر شما، يك تعیین صحيح انجام خواهيد داد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه کفش اسپرت مردانه برای عید بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.