داستان کرالا: BJP در کلکته علیه دولت WB به دلیل ممنوعیت “داستان کرالا” اعتراض کرد | اخبار

11 مه 2023، ساعت 12:45 صبح ISTمنبع: ANI

سووندو آدیکاری، رهبر BJP، همراه با کارگران حزب در کلکته در 10 مه اعتراضی برگزار کرد. این اعتراض پس از تصمیم دولت بنگال غربی برای ممنوع کردن “داستان کرالا” در کل ایالت صورت گرفت. پس از اینکه تامیل نادو تصمیم گرفت این فیلم را نمایش ندهد، بنگال غربی اولین ایالتی بود که فیلم را ممنوع کرد. یک روز قبل از اعتراض، سووندو آدیکاری در توییتر خود نوشت و از ماماتا بانرجی، وزیر ارشد بنگال غربی پرسید که «اگر داستان کرالا استوری پخش شود، چرا وضعیت نظم و قانون در بنگال غربی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. آیا مامتا با داعش همدردی می کند؟’