خلبان به آشوک گهلوت حمله می کند: «به نظر می رسد رهبر او راجه است، نه سونیا گاندی» | اخبار

09 مه 2023، ساعت 02:30 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

ساچین پیلوت حمله کوبنده ای به آشوک گهلوت، وزیر ارشد راجستان انجام داد، کسی که به واسوندهارا راجه از BJP به خاطر نجات دولتش از سرنگونی در خلال شورش ناموفق به رهبری خلبان و MLAهای وفادارش در سال 2020 اعتبار داده بود. خلبان گهلوت را متهم کرد که بیشتر به راجه وفادار است تا رئیس کنگره، سونیا گاندی، اظهار داشت که سخنرانی گهلوت باعث شده بود به نظر برسد که راجه رهبر او است. این اظهارات در جریان یک رویداد سیاسی اخیر بیان شد و شکاف مداوم بین دو رهبر کنگره را برجسته کرد. پیلوت گفت: «پس از گوش دادن به سخنرانی گهلوت، به نظر می رسد که رهبر او راجه است و نه سونیا گاندی.