خشونت مانیپور: CM N Biren Singh برای صلح درخواست می کند، می گوید که به شکایات همه جوامع رسیدگی خواهد شد | اخبار

04 مه 2023، 07:01 عصر ISTمنبع: TOI.in

ارتش در مانیپور مستقر شده است تا خشونت بین میتی ها و قبایل را سرکوب کند. برای اطمینان از عدم انتشار شایعات، خدمات اینترنتی به حالت تعلیق درآمده است. CM N Biren Singh خواستار آرامش شد و گفت که نارضایتی همه جوامع حل خواهد شد. وی همچنین گفت که دولت نیز با عوامل سرکش به شدت برخورد خواهد کرد.