حزب برتر است: کنگره MLA G Parameshwara به دلیل انکار پست معاون CM در کارناتاکا | اخبار

19 مه 2023، 11:39 صبح ISTمنبع: TOI.in

کنگره MLA G Parameshwara روز جمعه گفت که خوشحال است که کل تمرین CM کارناتاکا به صورت دوستانه حل و فصل شده است. او گفت: «خوشحالم که هم سیددارامایا و هم دی.کی. پارامشوارا افزود که حزب برتر است. او در مورد انکار پست معاونت وزیر امور خارجه در کارناتاکا گفت: “مسئله من یک سوال فردی نیست. سوال من در مقایسه با موقعیت حزب چندان مهم نیست.”