حامیان ما به گونه ای مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که انگار ما جنایتکار هستیم: وینش فوگات خراب می شود | اخبار

27 مه 2023، 11:11 عصر ISTمنبع: TOI.in

کشتی گیران آشوب زده خواستار دستگیری بریج بوشان سینگ، رئیس سابق فدراسیون کشتی هند و نماینده BJP بودند که ادعا می کردند چندین زن گیره دار را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است، روز یکشنبه، روز افتتاح ساختمان جدید پارلمان، فراخوانی برای یک ماهیلا ماهاپانچایات داده بودند.