جوانان کاتوا در کشت قارچ به گیاه زراعی تبدیل می شوند | اخبار

11 نوامبر 2020 ، 07:30 PM ISTمنبع: ANI

به منظور تشویق جوانان به کار کشاورزی ، بالبیر سینگ از جامو و کشمیر در کاتوآ در حال تولید قارچ در مقیاس وسیع است. وی با راهنمایی اداره کشاورزی ، پرورش قارچ را آغاز کرد. کشت قارچ نقش مهمی در برنامه دولت برای افزایش دو برابر درآمد کشاورزان دارد. به جز اوج زمستان ، می توان قارچ را با محیط مناسب کشت کرد.