جاگدیپ دانخار معاون رئیس جمهور: هند به دیاسپورای خود افتخار می کند | اخبار

06 مه 2023، 08:59 صبح ISTمنبع: TOI.in

جاگدیپ دانکار، معاون رئیس جمهور مکالمات جذابی با اعضای هندی الاصل پارلمان بریتانیا و متعلق به احزاب مختلف داشت. در این گفتگو روی جنبه های مختلف روابط دوجانبه بحث شد. معاون رئیس جمهور از حمایت نمایندگان مجلس از نزدیکتر کردن دو کشور تمجید کرد.