جانگانانا باوان: وزیر کشور اتحادیه آمیت شاه “جانگانانا بهوان” را افتتاح کرد | اخبار

22 مه 2023، 22:45 ISTمنبع: TOI.in

آمیت شاه، وزیر کشور اتحادیه، امروز “جانگانانا باوان”، دفتر مدیر کل ثبت احوال و کمیسر سرشماری هند را افتتاح کرد. همراه با جانگانانا باوان جدید، وزیر همچنین یک پورتال اینترنتی برای ثبت تولد و مرگ افتتاح کرد.