جامو: اعضای جامعه گورخا جشن دیوالی را جشن می گیرند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 07:17 PM ISTمنبع: ANI

اعضای جامعه گورخا با غیرت مذهبی از دیوالی در جامو جشن گرفتند. اعضای جامعه با اجرای پویا و توزیع شیرینی دیولی را جشن گرفتند. یکی از اعضای جامعه گورخا گفت که آنها از لغو ماده 370 و 35A بهره مند می شوند. کشور امروز دیوالی را با غیرت و حرارت جشن می گیرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>